f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 17/03/2564

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

วิสัยทัศน์

- พัฒนางานทางให้เป็นเลิศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียน

 

พันธะกิจ

- กำกับ  ดูแล  ปรับปรุง ด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- กำกับ ดูแล และปรับปรุงทางหลวงให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง

- พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพในเชิงบูรณาการตอบสนองสังคม  สิ่งแวดล้อมและก้าวทันเทคโนโลยี


'