f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
โครงสร้างองค์กร Organizational structure
ลงวันที่ 29/10/2561

โครงสร้างองค์กร

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2

สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี  กรมทางหลวง 
-----------------------------------------------

ฝ่ายวิศวกรรม

งานปรับซ่อม

งานวางแผน

งานอำนวยความปลอดภัย

--------------------------------------------

ฝ่ายปฎิบัติการ

หมวดทางหลวงวารินชำราบ

หมวดทางหลวงเดชอุดม

หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร

หมวดทางหลวงบุณฑริก

หมวดทางหลวงโขงเจียม

-----------------------------------------------

ฝ่ายบริหาร

งานสารบรรณ

งานการเงินและบัญชี

งานสารสนเทศ

งานพัสดุและสัญญา

-----------------------------------------------


'