f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๐๒+๐๐๐-กม.๔๐๓+๙๐๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 11/01/2564 632/64/073 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 ซื้อแบริเออร์ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม.พร้อมติดสติ๊กเกอร์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ (มอก.๘๑๖-๒๕๕๖) จำนวน ๑๕๐ ตัว 08/01/2564 632/64/071 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34 จ้างเหมาทำการต่อความสูงคันหิน (CURB) ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒,๒๗๒.๐๐ ม. 08/01/2564 632/64/070 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
35 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจิก -อ่างศิลา ระหว่าง กม.10+950 - กม.12+715 (เป็นช่วงๆ) 06/01/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
36 โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.20+500 - กม.22+000 (เป็นช่วงๆ) 06/01/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
37 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.62+470 - กม.64+270 (เป็นช่วงๆ) 06/01/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2213 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาส่วง - นาเยีย ระหว่าง กม.10+000 - กม. 11+885 (เป็นช่วงๆ) 06/01/2564 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 29/12/2563 632/64/054 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
40 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.398+500 - กม.401+950 (เป็นช่วงฯ) 22/12/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
41 ซื้อแบริเออร์ ขนาด ๑๐๐x๕๐x๘๐ ซม. จำนวน ๔๕ ตัว 09/12/2563 632/64/048 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
42 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงวารินชำราบ,หมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร และหมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงาน ๑,๐๗๐,๔๘๑.๔๐ ตร.ม. 09/12/2563 632/64/049 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
43 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุสรณ์สถานการเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ปริมาณงาน ๑ หลัง 08/12/2563 632/64/043 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 01/12/2563 632/64/037 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
45 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 30/11/2563 632/64/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 176 รายการ