f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
586 งานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.๑+๕๐๐-กม.๒+๒๕๐ และ กม.๓+๗๘๘-กม.๔+๖๒๕ 22/02/2562 คค 06051/พ.1/e/31/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 22/01/2562 632/62/147 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
588 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 21/01/2562 632/62/008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
589 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 21/01/2562 632/62/145 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
590 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 21/01/2562 632/62/144 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
591 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๒๒,๘๓๗.๗๐ ตร.ม 16/01/2562 632/62/140 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
592 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 16/01/2562 632/62/139 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
593 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 16/01/2562 632/62/138 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
594 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 15/01/2562 632/62/137 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
595 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.9+200-กม.10+300 22/02/2562 คค 06051/พ.1/e/30/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
596 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 08/01/2562 632/62/135 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
597 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิด CRS-๒ ขนาดจุ ๒๐๐ กก.(มอก.๓๗๑-๒๕๓๐) จำนวน ๔๐ ถัง 08/01/2562 632/62/134 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
598 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๑๑ รายการ 08/01/2562 632/62/133 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
599 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 07/01/2562 632/62/132 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
600 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 07/01/2562 632/62/131 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 586 ถึง 600 จาก 659 รายการ