f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ประชุมสำนักงบประมาณ
ลงวันที่ 06/12/2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงบประมาณไปประชุมติดตามประเมินผลแผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอนันต์ แก้วกำเนิดที่ปรึกษาสำนักงบประมาณเป็นประธานที่ประชุม และมีคณะผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) อาทิ นายธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก รส.ทล.9.1 นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์ รส.ทล.9.2 ผู้อำนวยการส่วนงานต่างๆในนสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 และนายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้นำเสนอแผนงานโครงการก่อสร้างเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2


'