f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ลงวันที่ 13/12/2565

รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09-00-12.00 น.

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
20 ดาวน์โหลด
17 ดาวน์โหลด
31 ดาวน์โหลด

'