f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
BigCleaning Day ครั้งที่ 2/2561
ลงวันที่ 11/12/2561

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2561 โดยการทำความสะอาดรอบๆบริเวณแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 และได้รับการสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ทำความสะอาด และเครื่องตัดหญ้า จากหมวดทางหลวงวารินชำราบหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร และหมวดทางหลวงโขงเจียม เมื่อแล้วเสร็จมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


'