f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้ศึกษา MR-MAP พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
ลงวันที่ 12/01/2566

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
(Pre-Feasibility Study) ภายใต้ศึกษา MR-MAP พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
16 ดาวน์โหลด

'