f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ลงวันที่ 13/12/2561

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ที่ สทล.9 ขท.อุบลราชธานีที่ 2.3/บ.3/797/2561 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คงงาน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 นั่น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก ตามลำดับดังนี้.-

- ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. นางสาวรัตนาภรณ์   คูณสายแสง

2.นางสาวเกศินี          ดอกดวง

3.นางสาวพนารัตน์      สัตยกุล

4.นางสาวอธิชา          สรรพสุข

- ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย

1. นายพัทร์              ศรีนวล

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 227 ดาวน์โหลด

'