f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ร่วมโครงการจิตอาสา
ลงวันที่ 25/12/2561

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2

มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.นนทวรรธ ศรีทะรัง หัวหน้าหมวดทางหลวงเดชอุดมไปร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา

"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"บริเวณที่ว่าการ อำเภอเดชอุดมและพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม เพื่อบำเพ็ญประโยชน์

และปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่อาศัย จัดโดยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


'