f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์
ลงวันที่ 10/04/2562

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ได้ตั้งจุดบริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ดังนี้.-
จุดที่ 1 บริเวณแยกดงอู่ผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จุดที่ 2 หน้าบริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก และมีจุดบริการห้องน้ำสาธารณะสำหรับประชาชนที่สัญจรไป - มา เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562


'