f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ 12/04/2562

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ในฐานะคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 (ฝ่ายปฏิบัติการ) ไปร่วมคณะตรวจติดตามการปฏิบัติงานออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอดอนมดแดง อำเภอตาลสุม อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร อำเภอพิบูลมัสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบบลราชธานีนำคณะออกตรวจ


'