f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 24/04/2562

นายรัฐพงษ์  เลิศสุวรรณไพศาล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 และ นายธานี เรียงใหม่ หัวหน้างานวางแผน ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มาฝึกประสบการณ์ ที่แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2


'