f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ประชุมประจำเดือน
ลงวันที่ 30/04/2562

นายรัฐพงษ์  เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่  2 จัดประชุม ประจำเดือนเพื่อแจ้งนโยบายและหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมี นายสุวิทย์ แก่นจันทร์ รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (ป) นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ ชอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 รักษาการในตำแหน่ง รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ 2 (บ) หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด และหัวหน้างานทุกหน่วยงาน เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 


'