f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
กิจกรรม Kick off
ลงวันที่ 03/05/2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มอบหมายให้ นายเกรียงไกร กกแก้ว หัวหน้าหมวดทางหลวงบุณฑริก นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด และรถน้ำ ไปร่วมกิจกรรม Kick off กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในโครงการ “ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” ณ หน้าที่ว่าการ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี


'