f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้-หนองแสง ระหว่าง กม.๓๘+๘๗๐-กม.๓๘+๙๕๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/01/2566 632/66/098 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ 26/01/2566 632/60/66/089 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ 23/01/2566 632/45/66/086 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 23/01/2566 632/60/66/085 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 จ้างเหมาทำการซ่อมทางเท้า ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เดชอุดม-โนนเรียง ระหว่าง กม.๑+๑๐๐-กม.๑+๓๐๐ หมวดทางหลวงเดชอุดม ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/10/2565 632/66/3 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 04/10/2565 632/60/66/4 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 04/10/2565 632/60/66/5 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 04/10/2565 632/60/66/1 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 04/10/2565 632/60/66/2 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เดชอุดม - โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.0+289 - กม.49+48 05/01/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.41+015 - กม.106+000 (เป็นช่วงๆ) 05/01/2566 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.8+200 - กม.12+200 (เป็นช่วงๆ) 28/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.45+500 - กม.46+800 และ กม. 28/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.71+000 - กม.74+500 (เป็นช่วงๆ) 28/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 27/12/2565 632/60/66/069 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 336 รายการ