f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 12/06/2567 632/35/67/016 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
2 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๓,๑๓๖ ลิตร 12/06/2567 632/35/67/018 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
3 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๘+๑๔๒-กม.๕๘+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/06/2567 632/67/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
4 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๘+๑๔๒-กม.๕๘+๒๕๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/06/2567 632/67/164 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๗๗+๐๐๐ - กม.๗๘+๕๙๐ 29/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีความคุณภาพและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.381+250 - กม.382+525 และ กม.383+425 - กม.386+550 (เป็นช่วงๆ) 20/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.73+000 - กม.74+000 และ กม.75+350 - 20/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.11+800 - กม.14+300 และ กม.15+945 (เป็นช่วงๆ) 20/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
9 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.13+000 - กม.15+500 - กม.17+000 (เป็นช่วง ๆ) 20/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 20/05/2567 632/45/67/142 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 20/05/2567 632/60/67/139 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 17/05/2567 632/60/67/137 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 17/05/2567 632/60/67/138 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
14 จ้างเหมาทำการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า และสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแทนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๘๒+๓๕๐-กม.๘๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/05/2567 632/67/126 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 จ้างเหมาทำการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า และสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแทนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๘๒+๓๕๐-กม.๘๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/05/2567 632/67/126 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 437 รายการ