f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62080036145
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอนพิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.62+470 - กม.64- 270
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,349,400.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/08/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ