f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 08/07/2562 428,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
362 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 08/07/2562 155,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ 05/07/2562 70,283.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
364 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. ( มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 03/07/2562 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
365 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 03/07/2562 75,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
366 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าไหล่ทาง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงาน ๒๐๕,๘๓๖.๐๐ ตร.ม. 21/06/2562 92,626.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
367 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 21/06/2562 23,938.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
368 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 21/06/2562 10,357.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
369 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างซ่อมมอเตอร์สตาร์ทพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด 19/06/2562 6,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
370 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 18/06/2562 238,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
371 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 18/06/2562 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
372 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.(มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 18/06/2562 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
373 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 14/06/2562 481,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
374 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 14/06/2562 1,007,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
375 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อชุดเรือนไมล์ จำนวน ๑ ชุด 13/06/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 577 รายการ