f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
691 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 AH จำนวน 2 ลูก 28/01/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
692 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 28/01/2562 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
693 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ 25/01/2562 79,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
694 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 31/01/2562 20,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
695 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ 25/01/2562 6,822.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
696 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ 25/01/2562 9,342.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
697 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.๑+๕๐๐-กม.๒+๒๕๐ และ กม.๓+๗๘๘-กม.๔+๖๒๕ 22/02/2562 4,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
698 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 22/01/2562 84,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
699 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 21/01/2562 263,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
700 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 21/01/2562 9,295.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
701 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 21/01/2562 18,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
702 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ปริมาณงานทั้งสิ้น ๒๒๒,๘๓๗.๗๐ ตร.ม 16/01/2562 100,276.97 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
703 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 16/01/2562 117,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
704 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 16/01/2562 28,866.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
705 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 15/01/2562 68,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 691 ถึง 705 จาก 776 รายการ