f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 12/01/2566 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้ศึกษา MR-MAP พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
2 05/01/2566 รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 08006 กรมทางหลวง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600081 ขท อบ 2 ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566
3 13/12/2565 รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
4 07/12/2565 รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง รหัสหน่วยเบิกจ่าย0800600081 ขท อบ 2 ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี ประจำปี 2566
5 11/11/2565 ระบบรับแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.
6 07/11/2565 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAPพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
7 02/11/2565 รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง รหัสหน่วยเบิกจ่าย0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566
8 26/10/2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
9 17/10/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วย 0806 กรมทางหลวง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประจำงวด 12 ถึง 12 ประจำปี 2565
10 12/10/2565 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
11 04/10/2565 ประกาศปิดการจราจร
12 02/10/2565 ประกาศน้ำท่วมถนน
13 09/09/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วย 0806 กรมทางหลวง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประจำงวด 11 ถึง 11 ประจำปี 2565
14 24/08/2565 สรุปผลการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 )
15 09/08/2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน 08006 กรมทางหลวง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600081 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประจำงวด 10 ถึง 10 ประจำปี 2565