f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP รุ่น Laser jet Pro M.๒๒๗-M๒๒๙ (CF๒๓๐A) หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๑๒๗๘๑-๖๓ (TGL๓๐-R๑-๐๓ ๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๒ กล่อง 24/06/2563 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๒ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ไดัรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๑ ตอน ทางเข้าเดชอุดม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๘๐๐ 19/06/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ 19/06/2563 99,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓ รายการ 17/06/2563 7,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 17/06/2563 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อเชือกมะนิลา เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑x๕๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ ม้วน 16/06/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว และป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ที่ กม.๓๙๓+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/06/2563 36,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 11/06/2563 6,726.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ที่ กม.๓๐+๙๘๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงาน ๑ ต้น 09/06/2563 22,491.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 09/06/2563 9,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 09/06/2563 9,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ 09/06/2563 98,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการต่อความสูงคันหิน (CURB) ปริมาณงาน ๒ แห่ง 09/06/2563 453,934.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๒ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ไดัรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๑ ตอน ทางเข้าเดชอุดม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๘๐๐ 02/06/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 02/06/2563 21,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 577 รายการ