f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๘๑๘๓-๕๙ จำนวน ๓ รายการ 21/04/2564 5,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 21/04/2564 12,802.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหมึกพิมพ์ HP Laserjet ๘๓ A. (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๙๗๕๘-๕๙) จำนวน ๒ กล่อง 21/04/2564 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อแอสฟัลต์ (Hot Mix) (ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒) จำนวน ๔๐.๑๘ ตัน 19/04/2564 93,619.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 19/04/2564 35,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อสีน้ำอะคลิลิคสีเขียว (ชนิดด้าน) จุ ๓.๗๘๕ ลิตร (มอก.๒๕๑๕-๒๕๕๕) จำนวน ๒๔ กระป๋อง 19/04/2564 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 09/04/2564 22,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 09/04/2564 10,286.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๗ รายการ 09/04/2564 39,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบน CURB ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๕๐+๓๒๐-กม.๖๒+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2564 488,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าล้มลุกสำหรับติดข้างบาริเออร์ ขนาด ๑๐x๑๕ ซม.สีเหลือง หน้าเดียวพร้อมอุปกรณ์ ปริมาณงาน ๑,๐๐๐ ตัว 09/04/2564 360,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง 08/04/2564 33,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕.๓ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว ๒๕ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง 08/04/2564 189,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติ (Natural Rubber Guide PostRGP) (แบบไม่ทาสีและไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง) จำนวน ๑,๐๖๕ ต้น 30/03/2564 2,096,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 02/04/2564 243,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 893 รายการ