f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ 19/11/2562 14,919.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลข ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๔๖๑๒-๕๔ จำนวน ๖ รายการ 14/11/2562 7,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ 13/11/2562 14,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ 12/11/2562 18,035.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 12/11/2562 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 11/11/2562 239,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ 11/11/2562 6,654.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ กล่อง 11/11/2562 9,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 11/11/2562 43,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 08/11/2562 70,691.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 08/11/2562 32,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 08/11/2562 27,244.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 06/11/2562 291,592.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 01/11/2562 83,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก.(มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 01/11/2562 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 425 รายการ