f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 13/05/2563 99,255.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 13/05/2563 152,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงโขงเจียม ในสังกัดแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ปริมาณงาน ๔๔๗,๙๐๘.๐๐ ตร.ม. 13/05/2563 201,558.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อทราย จำนวน ๒๐ ลบ.ม. 13/05/2563 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวงหลังใหม่ ปริมาณงาน ๒ หลัง 08/05/2563 303,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. จำนวน ๑๖๘ ดวง (แบบบาง) จำนวน ๒๐ โคม 05/05/2563 258,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 01/05/2563 386,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร NPG-67 สีดำ หมายเลข ๗๔๓๐-๐๐๕-๐๐๘๘๙-๕๙ (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๒ กล่อง 01/05/2563 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 01/05/2563 49,188.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 01/05/2563 45,202.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณลาดข้างทาง สายทางควบคุมของหมวดทางหลวงพิบูลมังสาหาร ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๑๘,๓๕๐.๐๐ ตร.ม. 01/05/2563 143,257.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ 01/05/2563 52,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ 01/05/2563 21,085.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๗ fdw หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๑๒๗๗๙-๖๓ (TGL๓๐-R๑-๐๓-๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๔ กล่อง 01/05/2563 10,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๒๕๐ ถุง 01/05/2563 41,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 577 รายการ